info@zenoadvies.nl

Meldcode in het onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 16 juli 2013, is de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingesteld. In deze meldcode wordt uitgelegd hoe de professional moet omgaan met signalen van huiselijk geweld en wie er verantwoordelijk is bij de te nemen stappen (Overheid, 2015). 

In het onderwijs wordt beduidend minder vaak een melding gedaan van huiselijk geweld, dan bij de sectoren; gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie (Veldkamp, 2012). De werkdruk op de leerkracht is hoog, met steeds meer kinderen in de klas die extra aandacht nodig hebben en steeds meer mondige ouders waarmee samengewerkt moet worden. Volgens professor Baartman (2013), hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling, is de onzekerheid om in te grijpen goed te begrijpen. Leraren doen soms minder snel een melding, om niet de goede relaties op het spel te zetten. Daarom is het belangrijk dat de leraar beter wordt toegerust om de meldcode te leren hanteren.

Baartman geeft ook aan dat het geven van training aan de medewerkers, waarbij de rol van de intern begeleider uitgelegd wordt, noodzakelijk is om de onzekerheid bij de werknemers weg te nemen. Ook voorlichting aan kinderen is hierbij belangrijk. Door kinderen te leren welke vormen van mishandeling er zijn en wat de kenmerken zijn, zullen zij het zelf eerder aangeven als zij hiermee te maken hebben (Augeo, 2015).

De training bestaat uit:

  • Samen met de intern begeleider/directeur wordt het stappenplan van de meldcode onder de loep genomen, gekeken wie waar verantwoordelijk voor is en hoe de meldcode actueel kan blijven.
  • Samen met de intern begeleider/directeur wordt gekeken hoe de meldcode besproken kan worden bij het kennismakingsgesprek met ouders van nieuwe leerlingen en hoe het bespreekbaar gemaakt kan worden in de klas.
  • Aan de medewerkers wordt uitgelegd waar de meldcode te vinden is en hoe het stappenplan werkt.
  • Aan de medewerkers wordt gevraagd welke ervaringen zij hebben met de meldcode, wat zij moeilijk vinden en wat zij nodig hebben om de meldcode te hanteren.
  • De leerkrachten worden getraind in het herkennen van de signalen en in de gespreksvoering met ouders.
  • De leerkrachten worden getraind in het bespreken van het onderwerp in de klas.

Bronnen

Baartman, H. (2013). Schroom om te melden bij leerkrachten is hoog. Tijdschrift kindermishandeling.

Kindermishandeling voorkomen, het kan! (2015, oktober 24). Opgehaald van www.augeo.nl. https://www.augeo.nl/~/media/Files/Gemeenten/Augeo-Kindermishandeling-voorkomen-het-kan-Preventie-in-gemeenten.ashx

Veldkamp. (2012). Onderzoek meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Amsterdam: Ministerie VWS.

Wet- en regelgeving. (2015, oktober 24). Opgehaald van www.wetten.overheid.nl: http://wetten.overheid.nl/BWBR0033723/geldigheidsdatum_24-10-2015