info.zenoadvies.nl

Jongeren 18-23

De nieuwe Jeugdwet (januari 2015) heeft de leeftijdsgrens verlaagd naar 18 jaar. Hierdoor krijgt de gemeente steeds meer te maken met jongeren tussen de 18 en 23 die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun netwerk, volwassen te worden. Het gaat hierbij om jongeren met psychische of psychiatrische problematiek, jongeren met een instabiele thuissituatie en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Deze jongeren zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben op het gebied van leren, communicatie, zelfverzorging, zelfstandig wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen, functionele intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid (VNG, 2016).

Als jongeren voor hun 18e geen jeugdhulp hebben gekregen, is de gemeente verantwoordelijk voor passende ondersteuning. Z&O Advies biedt een coördinerende rol tussen de verschillende domeinen, in samenwerking met het AMW, RBL, zorgaanbieders, Orionis, budgetbeheer, woningcorporaties e.a. Nadat het netwerk en betrokken instanties in kaart zijn gebracht, wordt samen met de jongere een ‘toekomstplan’ opgesteld, om participatie en zelfredzaamheid te vergroten. In dit plan staat welke ondersteuning nodig is op alle leefdomeinen en bevat een risicotaxatie. In overleg met de jongere en het netwerk wordt gekeken hoe er zorg gedragen kan worden voor wonen, werk, dagbesteding, sociaal netwerk, budgetbeheer, mentorschap, en zo nodig specialistische zorg. De jongere behoudt zelf de regie en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn toekomstplan. Het netwerk speelt hierin een belangrijke rol, omdat het een vangnet moet vormen zodra de hulpverlening stopt.