www.zenoadvies.nl

Zorgtechnologie

Technologie biedt heel veel mogelijkheden binnen de zorg. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s, zoals onnodige bureaucratisering van het zorgproces, gebruiksonvriendelijke instrumenten, privacy en veiligheid. Samen met uw organisatie formuleren wij duidelijke doelen en zoeken we naar de juiste technologische middelen. Door ons uitgebreide netwerk binnen en buiten Zeeland en i.s.m. ‘InVoorZorg’ (initiatief van het ministerie van VWS), zorgen wij voor gegronde adviezen en heldere no-nonsense werkwijzen.

  • Cliëntportaal
Ruben Goethals heeft als projectleider een cliëntportaal geïmplementeerd bij stichting Gors (bekijk de introductiefilm). Samen met de ontwikkelaar is een mogelijkheid gecreëerd voor cliënten en netwerkleden om via een browser in te loggen op het eigen dossier. Doelen van het cliëntportaal zijn: een verbeterde samenwerking, meer eigen regie voor cliënten en meer efficiëntie in het werkproces en zijn op een gepaste wijze gemeten binnen een living-labs projectopstelling. Deelnemende cliënten en familieleden uit de hele provincie hebben zelf mogen meemaken hoe hun feedback direct werd omgezet in aanpassingen van de applicatie.
  • Beeldbellen

Samen met ‘teams ambulante begeleiding’ is gekeken of beeldbellen een toevoeging kan zijn aan hun werkwijze. Na diverse hard- en software te hebben uitgetest binnen de teams, is gekozen voor een apparaat en app waarmee de pilot is gestart. Gebruikerservaringen van medewerkers en cliënten zijn gebruikt om de werkwijze gaandeweg aan te passen. Samen met teams is vervolgens een business-case gemaakt van de door hun geteste werkwijze, hieruit bleek dat de financiële en zorginhoudelijke voordelen groter waren dan een aantal nadelen. Vervolgens is de werkwijze geïmplementeerd in alle ambulante teams.